Trang Tin Tức Danh Sách - Trường CĐ CN Quốc Phòng
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 1

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
1/6/2012Quyết định số 86/2012/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Luật Giáo dục đại học 2012. Quyết định Về việc ban hành Quy chế về công tác cố vấn học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ1/6/2012
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 18

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
1/6/2012Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 203/2009/TT-BTC. So sánh các điểm khác biệt về chính sách tài chính đối với việc quản lý và sử dụng tài sản cố định.1/6/2012
14/10/2016Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.14/10/2016
1/3/2017Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng1/3/2017
2/3/2017Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độc trung cấp, trình độ cao đẳng2/3/2017
2/3/2017Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.2/3/2017
8/3/2017Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.8/3/2017
10/3/2017Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp10/3/2017
10/3/2017Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp10/3/2017
13/3/2017Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ13/3/2017
13/3/2017Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.13/3/2017
20/4/2017Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.20/4/2017
25/5/2017Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về việc đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp25/5/2017
8/6/2017Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.8/6/2017
30/6/2017Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng,30/6/2017
10/8/2017PHỤ CẤP CHO NHÀ GIÁO LAO ĐỘNG ĐỘC HẠI10/8/2017
27/4/2017Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.27/4/2017
20/10/2015Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp20/10/2015
28/12/2016Quy định về Điều lệ trường cao đẳng28/12/2016