TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ


NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Thời gian đào tạo: 03 năm
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương.

1. Mục tiêu
Chương trình đào tạo chuyên viên Công nghệ thông tin do Khoa Tin học ngoại ngữ đảm nhiệm nhằm đào tạo nguồn nhân lực CNTT có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và kỹ năng thực hành thích ứng với nhu cầu nhân lực CNTT hiện nay, có ý thức xã hội và trách nhiệm nghề nghiệp, có năng lực tự học để phát triển bản thân và tiếp cận kịp thời với sự phát triển của công nghệ thông tin.


Ảnh: Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin

2. Kiến thức
- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
- Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
- Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
- Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
- Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;


Ảnh: Giờ học thực hành lập trình ứng dụng CSDL với Visual C#.NET

- Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
- Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.


Ảnh: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào lập trình các phần mềm

3. Kỹ năng
- Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học;
- Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
- Cài đặt - bảo trì máy tính;
- Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
- Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp; - Phối hợp nhóm để khảo sát, thiết kế, phát triển hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;


Ảnh: Giờ học thực hành CSDL

- Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;
- Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
- Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
- Thiết kế, phát triển và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
- Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.


Ảnh: Phần mềm quản lý đào tạo do học viên và giảng viên ngành CNTT phát triển

4. Cơ hội việc làm cho học viên:
Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
+ Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Chuyên viên thiết kế và quản trị website;


Ảnh: Phần mềm Kế toán do học viên và giảng viên ngành CNTT phát triển

+ Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin;
+ Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.
Học viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.