Lợi ích và chất lượng tốt nhất cho xã hội và cộng đồng từ chức năng và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học chính là sứ mệnh của trường Cao đẳng CNQP, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Xây dựng Nhà trường trở thành trường Cao đẳng đào tạo có uy tín, chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của Quân đội.


Lợi ích và chất lượng tốt nhất cho xã hội và cộng đồng từ chức năng và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học chính là sứ mệnh của trường Cao đẳng CNQP, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Xây dựng Nhà trường trở thành trường Cao đẳng đào tạo có uy tín, chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín của Quân đội.