PHÒNG KỸ THUẬT

I.  CHỨC NĂNG

          Phòng Kỹ thuật là cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động kỹ thuật của trường. Phòng Kỹ thuật chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ huy của Hiệu trưởng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan kỹ thuật cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

          1. Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của trên, nhiệm vụ và các quy chế, quy định của trường, xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác đảm bảo kỹ thuật về các định mức kỹ thuật, vật tư dụng cụ, trang thiết bị, nhiên liệu, năng lực phục vụ đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của trường.

          2. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, máy móc. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy trường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các nguồn kinh phí, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị kỹ thuật, trong đơn vị.

          3. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện việc tiếp nhận, mua sắm, nhập, xuất, thanh quyết toán vật tư, dụng cụ, xăng dầu, trang thiết bị kỹ thuật đúng chế độ quy định.

          4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch sửa đối với trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cung cấp điện của toàn trường.

          5. Thực hiện chế độ kiểm kê, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị kỹ thuật theo định kỳ. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên; đề xuất các biện pháp bổ sung, thanh xử lý vật tư, trang thiết bị theo quy định.

          6. Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong trường.

          7. Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Thực hiện đầy đủ chế độ, nề nếp báo cáo với Nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

          8. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ qan vững mạnh toàn diện.


PHÒNG KỸ THUẬT

I.  CHỨC NĂNG

          Phòng Kỹ thuật là cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động kỹ thuật của trường. Phòng Kỹ thuật chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ huy của Hiệu trưởng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan kỹ thuật cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

          1. Căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của trên, nhiệm vụ và các quy chế, quy định của trường, xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác đảm bảo kỹ thuật về các định mức kỹ thuật, vật tư dụng cụ, trang thiết bị, nhiên liệu, năng lực phục vụ đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động của trường.

          2. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, máy móc. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy trường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các nguồn kinh phí, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị kỹ thuật, trong đơn vị.

          3. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện việc tiếp nhận, mua sắm, nhập, xuất, thanh quyết toán vật tư, dụng cụ, xăng dầu, trang thiết bị kỹ thuật đúng chế độ quy định.

          4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch sửa đối với trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cung cấp điện của toàn trường.

          5. Thực hiện chế độ kiểm kê, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị kỹ thuật theo định kỳ. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên; đề xuất các biện pháp bổ sung, thanh xử lý vật tư, trang thiết bị theo quy định.

          6. Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong trường.

          7. Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Thực hiện đầy đủ chế độ, nề nếp báo cáo với Nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

          8. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ qan vững mạnh toàn diện.