PHÒNG HÀNH CHÍNH HẬU CẦN

I. CHỨC NĂNG

          Phòng Hành chính Hậu cần là cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động hành chính, hậu cần của trường. Phòng Hành chính Hậu cần chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ huy của Hiệu trưởng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan hành chính hậu cần cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

          1. Xây dựng, triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch công tác hành chính hậu cần của trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Duy trì chế độ giao ban, hội họp của trường.

          2. Nắm vững quy chế, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ văn thư, lưu trữ, bảo mật. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ khách đến làm việc, quan hệ công tác với nhà trường.

          3. Tổ chức trực, đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

          4. Chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo đơn vị an toàn, duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến trong Nhà trường theo quy định.

          5. Duy trì chế độ làm việc của Nhà trường theo quy chế, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ và chế độ quy định trong toàn trường. Phục vụ tốt các hội nghị, các buổi sinh hoạt tập trung cấp trường được Thủ trường giao.

          6. Căn cứ quy chế, nhu cầu sử dụng, yêu cầu công tác lập kế hoạch sử dụng xê ô tô phục vụ các hoạt động của Nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối.

          7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt việc đảm bảo các chế độ tiêu chuẩn về ăn, mặc, ở cho sĩ quân, QNCN, CNQP, HSQ-CS và học viên theo quy định. Chỉ đạo các hoạt động tăng gia, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm nhằm cải thiện đời sống cho các đối tượng trong đơn vị.

          8. Tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch củng cố doanh trại, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, trang bị doanh cụ; Đảm bảo điện, nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động của Nhà trường. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản do thủ trưởng nhà trường giao.

          9. Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan Quân y, bệnh xác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh, vệ sinh môi trường; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chiến sĩ, học viên; tham mưu để xuất tổ chức thực hiện tốt công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường.

          10. Quản lý, sử dụng đúng quy định, có hiệu quả các nguồn kinh phí, trang thiết bị, vũ khí, khí tài.

          11. Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với chỉ huy lãnh đạo Nhà trường và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên theo quy định.

          12. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.