PHÒNG ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG:
               Là cơ quan tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường; chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường; sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan quản lý cấp trên.
II. NHIỆM VỤ:
a) Chủ trì việc lập kế hoạch đào tạo và phối hợp với các khoa, cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức xây dựng chương trình, nội dung đào tạo toàn khóa học cho từng đối tượng với các loại hình đào tạo của Nhà trường; hiệp đồng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và kế hoạch công tác khác khi được phê duyệt.
b) Tổ chức, điều hành quá trình đào tạo; duy trì thực hiện các quy chế, quy định, chế độ giao ban đào tạo; chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong và ngoài trường. Chủ trì hội nghị, hội thảo về công tác giáo dục, đào tạo; quản lý, chỉ đạo bộ phận phục vụ đào tạo; quản lý kết quả học tập , rèn luyện của học viên; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
c) Phối hợp cơ quan Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Phối hợp với cơ quan Khoa học Quân sự theo dõi việc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, hướng dẫn đề án, đề tài, đề nghị xét tặng chức danh nhà giáo, chức danh khoa học và tham mưu cho Hội đồng khoa học và ứng dụng khoa học trong đào tạo. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng và các hoạt động hội thi, hội thao trong giáo dục, đào tạo.
d) Đề xuất các biện pháp tổ chức đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục và áp dụng kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo; theo dõi định mức thời gian giảng dạy, công tác, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo; tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thi, xét đề nghị các danh hiệu nhà giáo theo quy định.
đ) Xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, ngân sách đào tạo; tổng hợp tình hình, kết quả đào tạo báo cáo Hiệu trưởng và cơ quan cấp trên.
e) Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phòng Đào tạo vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao.