PHÒNG CHÍNH TRỊ

I. CHỨC NĂNG
           Là cơ quan tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường quản lý công tác tư tưởng, công tác Đảng, công tác Chính trị theo quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy cấp trên; chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy, Bí thư Đảng ủy, sự điều hành của Hiệu trưởng Nhà trường và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Chính trị cấp trên.


II. NHIỆM VỤ


a) Thực hiện theo quy định về tổ chức cơ quan Chính trị trong Quân đội và chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đảm nhiệm hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của Nhà trường.

b) Đề xuất nội dung, biện pháp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác Đảng, công tác Chính trị của Nhà trường.

c) Tham gia chỉ đạo Khoa, Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn; có thể trực tiếp tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học Lý luận Chính trị, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động quản lý tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong công tác giáo dục, đào tạo và rèn luyện của học viên. Quản lý, sử dụng vật chất, kinh phí phục vụ  hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị và duy trì chế độ công tác Đảng, công tác Chính trị Nhà trường.

đ) Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan Chính trị vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao.