I. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Ghi chú

1

Chính trị

Viết

Thời gian 150 phút

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết

Thời gian 150 phút

3

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

Không quá 90 phút

* Lớp TCĐ11B - K36B thi Chính trị gồm: Học phần Lý luận chủ nghĩa Mác -Lê nin + Tư tưởng Hồ Chí Minh + Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

II. Thời gian ôn và thi tốt nghiệp

1. Môn 1: Chính trị

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00

Thứ 4 (03/8/2016)

Hướng dẫn ôn thi

Các phòng thi

14h00

Thứ 4 (10/8/2016)

Thi môn 1

Các phòng thi

2. Môn 2: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00

Thứ 5 (11/8/2016)

Hướng dẫn ôn thi:

Các phòng thi

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí:

(Nguyên lý cắt, Đồ gá, Công nghệ chế tạo máy)

Ngành Điện Công nghiêp & Dân dụng:

(Lý thuyết mạch điện, Truyền động điện)

14h00

Thứ 6 (18/8/2016)

Thi môn 2

Các phòng thi

 

3. Môn 3: Thực hành nghề nghiệp

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Tuần 35

Từ 22/8/2016 đến 25/8/2016

+ Lớp TCCK 41: Thi TH Phay

+ Lớp TCCK42: Thi TH Tiện

+ Lớp TCĐ36 : Thi TH Trang bị điện

+ Lớp TCĐ11B: Thi TH Trang bị điện

P.TH- XTH1

P.TH- XTH2

P.TH - Khoa ĐĐT

P.TH - Khoa  ĐĐT