Thời gian đào tạo: 03 năm.

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có khả năng xử lý các chứng từ kế toán, lập kế hoạch và tổ chức, kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Làm kế toán viên, kế toán tổng hợp ở các tổ chức và doanh nghiệp; có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về chuyên ngành kế toán; thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính nhà nước.