Thời gian đào tạo: 03 năm.

Kỹ năng: Kết thúc khóa học, học viên có nghiệp vụ về quản trị ngân hàng và tài chính doanh nghiệp, lập và cân đối được các nguồn vốn, tham gia các hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường; triển khai, đánh giá các kế hoạch kinh doanh; khai thác, phân tích thông tin và đề xuất biện pháp quản trị ngân hàng thương mại.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Làm việc tại bộ phận tín dụng, thanh toán; marketing, kinh doanh ngoại hối và quan hệ khách hàng…trong các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng và tại các bộ phận quản lý tài chính của các doanh nghiệp.