DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU BIÊN SOẠN NĂM 2015

TT

Tên giáo trình, tài liệu

Chủ biên

Đối tượng

1

Điện tử công suất

Nguyễn Công Hữu

CĐCN

2

Thiết kế chi tiết máy (tập 1)

Phạm Quốc Việt

CĐCN

3

Cấu tạo vũ khí bộ binh

 Hà Quyết Tiến

CĐCN

4

Lập trình C# NET (tập 2)

 Đặng Bảy

CĐCN

5

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trần Thị Phương Mai

CĐCN

6

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Thùy Linh

CĐCN

7

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Thắng

CĐCN

8

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 1)

Trần Thị Thu

CĐCN

9

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 2)

Nguyễn Thị Minh Huệ

CĐCN

10

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 3)

Nguyễn Mạnh Hải

CĐCN

11

Thiết kế Web và lập trình Web ASP.NET (tập 1)

Đặng Bảy

CĐCN

12

Thiết kế Web và lập trình Web ASP.NET (tập 2)

Đặng Bảy

CĐCN

13

Kế toán thương mại dịch vụ

Lê Thị Ngà

TCCN

14

Vi điều khiển

Vũ Hồng Tuấn

TCCN

15

Tập bài giảng về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Hoàng Anh Vinh

TCCN quân sự

16

Tập bài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Lâm

TCCN quân sự

17

Tập bài giảng về Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Văn Thanh

TCCN quân sự

18

Tập bài giảng về Công tác đảng, công tác chính trị

Nguyễn Xuân Lâm

TCCN quân sự

 


DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU BIÊN SOẠN NĂM 2015

TT

Tên giáo trình, tài liệu

Chủ biên

Đối tượng

1

Điện tử công suất

Nguyễn Công Hữu

CĐCN

2

Thiết kế chi tiết máy (tập 1)

Phạm Quốc Việt

CĐCN

3

Cấu tạo vũ khí bộ binh

 Hà Quyết Tiến

CĐCN

4

Lập trình C# NET (tập 2)

 Đặng Bảy

CĐCN

5

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trần Thị Phương Mai

CĐCN

6

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Thùy Linh

CĐCN

7

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Nguyễn Thị Thắng

CĐCN

8

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 1)

Trần Thị Thu

CĐCN

9

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 2)

Nguyễn Thị Minh Huệ

CĐCN

10

Kế toán tài chính doanh nghiệp (tập 3)

Nguyễn Mạnh Hải

CĐCN

11

Thiết kế Web và lập trình Web ASP.NET (tập 1)

Đặng Bảy

CĐCN

12

Thiết kế Web và lập trình Web ASP.NET (tập 2)

Đặng Bảy

CĐCN

13

Kế toán thương mại dịch vụ

Lê Thị Ngà

TCCN

14

Vi điều khiển

Vũ Hồng Tuấn

TCCN

15

Tập bài giảng về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Hoàng Anh Vinh

TCCN quân sự

16

Tập bài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Lâm

TCCN quân sự

17

Tập bài giảng về Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Văn Thanh

TCCN quân sự

18

Tập bài giảng về Công tác đảng, công tác chính trị

Nguyễn Xuân Lâm

TCCN quân sự