BAN TÀI CHÍNH

I. CHỨC NĂNG

          Ban Tài chính là cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động tài chính của Nhà trường. Ban Tài chính chịu sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự chỉ huy của Hiệu trường và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

          1. Căn cứ các quy định về chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên, nhiệm vụ của trường tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch tài chính hằng năm, quý, tháng của trường.

          2. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí đúng quy định; báo cáo quyết toán với cơ quan cấp trên theo quy định.

          3. Đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời tài chính phục vụ cho các hoạt động của trường. Quản lý chi tiêu các bếp ăn. Thực hiện giám sát, quản lý các khoản thu, chi của các hộ sử dụng ngân sách, kinh phí, quỹ, vốn,… trong trường.

          4. Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các đơn vị trong trường, bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ kế toán, định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định của Quân đội và Nhà nước.

          5. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sản xuất dịch vụ bán hàng huấn luyện kết hợp thực hiện đúng chế độ tài chính - kế toán và thực hiện đầy đủ các khoản nộp thuế với Nhà nước theo quy định.

          6. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan nghiệp vụ cấp trên và chỉ huy lãnh đạo Nhà trường theo quy chế quản lý tài chính.

          7. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.