BAN KHOA HỌC QUÂN SỰ

I. CHỨC NĂNG

            Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan khoa học cấp trên trong tổ chức, điều hành hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường.

II. NHIỆM VỤ
a) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp quản lý và thực hiện công tác khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ hằng năm, 5 năm và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào giáo dục, đào tạo.
b) Là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, có chức năng đề xuất với Đảng ủy và Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường về việc xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, phó Giáo sư cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.
c) Phối hợp với cơ quan đào tạo tổ chức các hội nghị khoa học và đào tạo; xét đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc Phòng.
d) Quản lý, sử dụng vật chất, kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học và công nghệ, thư viện, hệ thống dữ liệu thông tin số, kết quả nghiên cứu của tổ chức, cá nhân; tổ chức hợp tác với các trường, cơ quan, đơn vị về hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật và quy định cùa Quân đội.
đ) Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, xuất bản tạp chí khoa học của trường ( nếu có ), hội thi, triển lãm khoa học và công nghệ.
e) Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao.