BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT

I. CHỨC NĂNG

          Ban Kế hoạch Kỹ thuật là cơ quan tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động Kế hoạch kỹ thuật cho thực hành, thực tập của các đối tượng học viên của trường. Ban Kế hoạch Kỹ thuật chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ huy của Hiệu trưởng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan kế hoạch kỹ thuật cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

          1. Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường phối hợp với Phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch mặt hàng cho huấn luyện thực hành đối với các khoa, xưởng phù hợp với trình độ tay nghề các đối tượng học viên và có hiệu quả kinh tế.

          2. Tham mưu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cơ bản đối với những mặt hàng mới, phối hợp với các khoa, xưởng xây dựng các giải pháp công nghệ phù hợp đối với những sản phẩm cụ thể trong quá trình học tập của học viên.

          3. Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường, năng lực của xưởng tham mưu cho phó Hiệu trưởng Kỹ thuật - Giám đốc xí nghiệp xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kết hợp đối với xưởng thực hành đảm bảo yêu cầu vừa tăng giá trị lợi nhuận vừa nâng cao tay nghề cho học viên.

          4. Tổ chức việc tiếp cận thị trường, tìm kiềm mặt hàng phù hợp, thương thảo hợp đồng sản xuất theo pháp luật, tạo đủ việc làm cho học viên thực tập. Tổ chức sản xuất theo đúng yêu cầu của các yêu cầu của các hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thời gian.

          5. Thực hiện chế độ hạch toán, nộp thuế đầy đủ theo quy định; đồng thời có biện pháp bảo toàn và phát triển vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có cơ chế khuyến khích đối với giáo viên, học viên tham gia vào quá trình sản xuất.

          6. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, triển khai thực hiện, quản lý chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư phát triển Nhà trường được giao đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và Quân đội.

          7. Tham gia giảng dạy một số nội dung được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với chỉ huy, lãnh đạo Nhà trường và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên theo quy định.

          8. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên. Xây dựng tập thể ban vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức trách được giao.