Trang Tin Tức Danh Sách - Trường CĐ CN Quốc Phòng
Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy